מושגי יסוד במכרזים

 

מספר  מושגי יסוד בעולם המכרזים

 

מכרז

תהליך פניה של גוף ציבורי או פרטי לספקים היכולים לספק עבורו את המוצר או השירות.

תהליך פניה זה מוגדר במסמך המופץ לספקים. המסמך כולל הגדרה מדויקת של המוצר או השירות, את התנאים הבסיסיים לספקים היכולים להשתתף בתהליך ואת אופן בחירת הספק הזוכה.

מטרת המכרז היא לאפשר תחרות הוגנת ושיוויונית בין הספקים.

מכרז מסוג נוסף הוא מכרז המפורסם במטרה למצוא מועמד למשרה ובו מוגדרים הכישורים והיכולות הנדרשים ממועמד זה.

 

מי חייב לצאת למכרז?

כל גוף ציבורי חייב לצאת למכרז לרכש שירות, מוצר או לאיוש משרה. תחת ההגדרה של "גוף ציבורי" ניתן למצוא, בין היתר: 

גופים ציבוריים, משרדי ממשלה, תאגידים סטאטוטוריים, חברות ממשלתיות, קופות חולים וכן עיריות ומועצות מקומיות

 

תנאי סף

תנאי סף (או: דרישות סף) הם דרישות ותנאים בהם נדרש לעמוד ספק הרוצה לקחת חלק בתהליך מכרז ולענות על מסמכי המכרז.

ספק שאינו עומד בתנאי הסף של המכרז, הצעתו תיפסל על הסף ולא תילקח בחשבון כלל בחשבון בבדיקת ההצעות.

 

מסמכים המרכיבים את המכרז

מכרז כולל, באופן כללי, את המסמכים הבאים:

  • חלק מנהלי - בחלק זה מוגדרת מטרת המכרז, לוחות הזמנים הקשורים למכרז, אופן המענה ועוד.

  • הסכם - ההסכם שייחתם בין מפרסם המכרז והזוכה.

  • נספח ביטוח - הביטוחים הנדרשים מהספק. ביטוחים אלה יכולים לכלול ביטוח אחריות מקצועית, אחריות על נזקים ועוד.

  • חלק מקצועי - פירוט דרישות המוצר או השירות.

  • מפ"ל (מסמך פנימי לבדיקה) - זהו החלק במכרז המגדיר איך ייבדק המענה למכרז, איזה סעיפים בעלי משקל גדול יותר מבחינת מפרסם המכרז וכיצד ייבדקו סעיפים אלה.